Zij mag echter geen essentiŽle elementen van de vennootschap wijzigen.Vennootschap Oprichten Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in gelijke aandelen op naam met of zonder vermelding van de waarde. Alleen een natuurlijk persoon kan fungeren als zaakvoerder. De uitoefening van het stemrecht wordt geschorst voor aandelen waarop de opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn. Hij is wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten in het bestuur. Gewichtige feiten die de continuÔteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen moet hij schriftelijk meedelen aan de zaakvoerders, die moet beraadslagen over te nemen maatregelen. Zij doen dus een inbreng hetzij in geld hetzij in natura.

Van de algemene vergadering wordt een verslag en een aanwezigheidslijst opgemaakt. Dit betekent dat de goederen die in natura worden ingebracht onmiddellijk ter beschikking gesteld worden van de bvba. Daarnaast voorziet de wet nog enkele bijkomende formaliteiten en voorwaarden. Zo mag het netto-actief niet dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal. Om een bvba op te richten zijn minimum twee oprichters nodig, behalve voor een eenpersoons-bvba. De statuten kunnen voorzien dat de zaakvoerders of vennoten bij eenvoudige beslissing de zetel kunnen verplaatsen. De algemene vergadering duidt een of meer commissarissen aan om de financiŽle toestand en de jaarrekening te controleren en dit voor een hernieuwbare termijn van 3†jaar. De zaakvoerder is onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en betaalt sociale bijdragen in functie van zijn inkomen. De zaakvoerder mag mits naleving van een aantal modaliteiten mee beraadslagen en stemmen in het college.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu