Zesde afdeling Van conservatoir beslag op onroerende zaken art.Executoriaal Beslag Zevende afdeling Inlichtingen over buitenlands recht en communautair mededingingsrecht art. Derde titel Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op onroerende zaken art. De mate waarin u financiert met vreemd vermogen tegenover eigen vermogen. Vijfde afdeling Van beroep in cassatie tegen beschikkingen op rekest art. Zesde titel Prorogatie van rechtspraak aan het gerechtshof art. Hiermee kunt u letterlijk op de allerlaatste dag uw belastingen betalen. Als u de aflossingen van leningen of hypotheken niet meer kunt betalen mag de bank uw spullen verkopen. Het bedrag van een lening dat na gedeeltelijke aflossing nog openstaat. Tweede afdeling Van de termijn van beroep en van deszelfs schorsende kracht art.

Aan bepaalde aandeelhouders bijzondere bevoegdheden toekennen. Het aantrekken van vermogen door ondernemingen, bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen. Door het fiscale voordeel worden de nettolasten van deze hypotheek steeds hoger. Ontbinding van een geregistreerd partnerschap art. Eerste afdeling Afschrift, uittreksel en inzage van akten en andere bewijsmiddelen art.

Vermogen dat de bank van u kan vorderen bij een faillissement. Een emissie waarbij het uitgevend bedrijf en niet de bank het risico loopt van eventuele niet-voltekening. Mocht u de lening niet kunnen terugbetalen, dan doet de overheid het. Derde afdeling Van de verdeling van de opbrengst der executie art. Een bankgarantie wordt bijvoorbeeld afgegeven als een klant uw pand koopt en u de zekerheid wilt hebben dat de koper betaalt bij de overdracht.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu