Verjaring gaat in 3 jaar vanaf de dag van betaling.Verjaring gaat in 3 jaar vanaf de dag dat ze opeisbaar zijn. Deze werkwijze zou de arbeidsrechtbanken in eerste instantie aanzienlijk ontlasten. Dit kan het geval zijn van het OCMW, die een periodieke schuld heeft tegenover de consument. Dezelfde redenering geldt bovendien wat de terugbetaling aan de consument betreft. De beslissing van de minister wordt aan de betrokkenen ter kennis gebracht bij een ter post aangetekende brief. Deze mogelijkheid is beperkt tot 65 uren per kalenderjaar. En de rechtbanken hebben k slachtoffers nodig, en liefst van het soort wat door Intrum Justitia aangeleverd wordt, want dat zijn routineklussen. In geval van toepassing van artikel 12, wordt het in 1 bedoeld proces-verbaal pas toegezonden aan de procureur des Konings, wanneer aan de waarschuwing geen gevolg is gegeven.

In geval van schrapping dienen zij een nieuwe inschrijving aan te vragen teneinde deze activiteiten te mogen uitoefenen. Tijdens deze periode mogen de betrokkenen geen aan deze wet onderworpen activiteiten uitoefenen. Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie zijn de door de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren aangestelde ambtenaren bevoegd om de inbreuken op deze wet op te sporen en vast te stellen. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. De Koning kan deze lijst aanvullen, wijzigen of aanpassen, op voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren.

In de uitoefening van hun ambt kunnen de in 1 bedoelde ambtenaren de bijstand van de politie vorderen. Intrum Justitia heeft het nodig om slachtoffers te maken, zoniet kunnen ze hun bureau opdoeken. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Wie de inspectiediensten belemmert of hindert in hun werk kan een geldboete oplopen. De werknemer kan kiezen tussen het al dan niet inhalen van de overuren gepresteerd in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk, of ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid. Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglementArt.

De tekst vermeldt niet duidelijk genoeg bij wie de schuldenaar zijn schuld moet betwisten. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop de IPA-wet in het Staatsblad wordt bekendgemaakt. De minister bepaalt de duur van de schrapping of de schorsing van de inschrijving, die niet meer mag bedragen dan n jaar te rekenen van de kennisgeving van de beslissing. Zij wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. In 2, 1, van dit artikel, de woorden het telefoonnummer doen vervallen.

Daarentegen is de verplichting om de terugbetaling van het niet-verschuldigd bedrag vermeerderd met de wettelijke intresten, een evidentie, zodat de tekst van de wet een nuttige verduidelijking kan zijn. Artikelsgewijze Commentaar Financieel Recht, Kluwer, losbl. Het is verboden aan de consument enige vergoeding te vragen, anders dan de overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de contractuele verbintenissen. Basiskennis en betrokken actoren bij de hulpverlening.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu