Verjaring gaat in 3 jaar vanaf de dag dat ze opeisbaar zijn.De artikelen 99 en 100 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument zijn van toepassing op de in het eerste lid bedoelde vordering tot staking. Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer, losbl. Op alle vorderingen die op 1 januari 2009 nog niet verjaard zijn op basis van de vijfjarige verjaringstermijn.

Aangezien het gaat om verplichtingen om iets te doen het toekennen van inhaalrust, kunnen zij geen terugwerkende kracht hebben. De werknemer moet zijn keuze om geen inhaalrust op te nemen meedelen nog vr de betaalperiode, gedurende dewelke de prestaties werden verricht, verlopen is. De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt het bestaan vast en beveelt de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk op de bepalingen van deze wet uitmaakt. Interessant is dat naar aanleiding van dit project een educatieve quiz werd samengesteld, die met succes op de opleidingsmomenten werd uitgetest. De inschrijving kan niet worden toegekend aan of behouden voor een rechtspersoon waarin het ambt van beheerder, zaakwaarnemer, directeur of gevolmachtigde bekleed wordt door een persoon als bedoeld in de eerste lid. Vaak zal men de betaling van de schuld trachten te bekomen bij een derde die zelf tegenover de consument bedragen verschuldigd is.

Verjaring gaat in na 3 jaar, te rekenen vanaf de dag van betaling. In geval van veroordeling wordt de bijzondere verbeurdverklaring bedoeld in artikel 42, 3, van het Strafwetboek steeds uitgesproken.

Deze termijnen worden nu teruggebracht naar 3 jaar en dit vanaf 1 januari 2009. De uiteenzettingen kregen een zeer positieve evaluatie vanwege de cursisten. Verjaring gaat in 3 jaar vanaf de dag van betaling.

Bij de aanvraag tot inschrijving wordt bewijs geleverd van het nakomen van de verplichting bepaald in 2. De inschrijving kan niet worden toegekend aan, of behouden voor de personen tegen wie tot tweemaal toe een maatregel van schorsing of schrapping genomen is. De Koning stelt de nadere regels en de voorwaarden van deze inschrijving vast.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu