Vandaag verstrijkt de termijn voor de betaling van de legeskosten.Incoterms zijn alleen geldig wanneer ze in de overeenkomst worden opgenomen. Voorzover er in deze voorwaarden niet van af is geweken gelden de wettelijke regelingen. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. Een eventuele nieuwe offerte, dan wel de daaraan verbonden voorwaarden, treedt in de plaats van daaraan voorafgaande offertes. Deze erkennen de fout maar zeggen niks voor hem te kunnen =willen doen. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.

Het honorarium en de eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. Echter, of dit tijdig gebeurt vandaag is zeer de vraag. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. RegelGave legt het afgeleide medische beroepsgeheim op aan al haar medewerkers. Subsidietest is een initiatief van Tarifa Consultancy. Ik heb inmiddels twee keer een dergelijke redenering gehoord.

Het honorarium wordt in de overeenkomst nader uitgewerkt. De overeenkomst wordt aangegaan voor een in de overeenkomst vastgelegde bepaalde termijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen. RegelGave zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu