Testamentum nuncupativum, een mondelingh gemaeckte uyterste wille.Testamentum Nuncupativum Revisie, is een hersieninghe van een misslag, die in een gewijsde vanden hoogsten Rechter gheseydt werdt begaen te zijn. Respijt, is een uytgunninge die een schuldenaer gegeven werdt, om sijn betaling te doen. Item, die fame is sterck genoch om te mogen inquireeren. Testamentarii tutores, Voogden gestelt door uyterste wille. Antwoort met middelen, is een Schrifture van een verweerde, waer in hy verscheyden redenen gebruyckt, om sijn vermeten vast te maecken, ende den eysch van partyen van stuck tot stuck te wederleggen.

Acten maecken ende productie doen, is een saecke te beschrijven als vooren, ende daer op Getuygen te hooren. Item, noch oic de legaten oft die om lastigen saken elder wesen moeten. Item, die eenen nachtroovere oft nachtdief ter doot brengt. Item, in der actien populair, soeverre huer dat aengaet. Relatio, een onderlingh opsicht tusschen eenighe dinghen, verhael van verrichtinge.

Pactum personale, toesegging streckende op seecker mensch. Mandement van willigh decreet, siet willigh decreet. Solutien, is een Schrifture waer by yemant aenwijst dat hy voldaen heeft het bewijs, dat hem by den Rechter is opgeleyt, of waer by hy een rekening voor de tweede mael tegenspreeckt. Item, die clerck en mach niet geaccuseert wordden van den leeken persoen. Purge Crimineel, is een daegceel van het Hof, waer by yemant die van eenige misdaet berucht is, den Schout, ende een yegelijck daghvaert, om daer van suyver verklaert te werden. Salvatien, is een Schrifture waer by ymant sijn eygen Getuygen en haer seggen goet maeckt, tegen het wraecken van sijn partye.

Item, die den prince loegene te verstaen geeft, ende dijergelijcke. Ex quasi maleficio, misdaets gelijck door wetduydingh. Declinatoire exceptie, is waer by een gedaeghde versoeckt, van een rechter daer voor hy gheroepen is, afgewesen te werden tot sijn dagelijcxschen rechter. Soe concludere ick, alsoe verre als de voirscreven N. Mandement om actie te institueren, is een daegceel, waer by yemant versoeckt dat een ander die hem laet verluyden yet tot sijnen laste te hebben, 't selve rechtelijck sal hebben in te brengen. Aenwysing van goederen, is als een Deurwaerder nae een vonnisse versoeckt dat hem goederen aengewesen sullen werden, om daer aen de voldoeninge van het selve te verhalen. Senatusconsultum Vellejanum, Vellejaensche raedsbesluyt, siet beneficium. Indemnitas, indemniteyt, schadevergoeding, als yemant belooft een ander schadeloos te houden.

Interdict redoubleren, als yemant die in saecken van besit gedaghvaert is, tegen den Aenlegger selver van sijne zijde weder eysch doet. Jus personarum, rechtelijcke gestaltenisse der menschen. Item, die eenen man oft een kijnt lubt om onsuverheyt dairmede te hanteren. Actiones, middelen omme 't recht te vervolgen ende voor te staen. Item, die iemenden pijnt te ontleyden uuyter religien. Exue, is het recht, eenige Steden toekomende, tot een gedeelte van hare Borgers goederen, die op een ander gaen woonen. Debat, is een Schriftuyr, daer by yemandt een reeckeninge tegen spreeckt, ofte eenige stellingen ofte over-geleyde stucken weder-leyd. Item, dat hijse totten overspeele gestelt ende overgelevert heeft.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu