Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren (familie, vrienden).Onderhandse Lening Familie Briefwisseling tussen het Ministerie van Buitenlandse Zakenen Lucien, 1943 en 1951. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Winst 6 noodzakelijk 6 continuļtiet en groei waarborgen. Authentiek uittreksel uit de akte van scheiding van de nalatenschap van Q. Verbaal voor de Staten-Generaal betreffende de bemiddeling voor de vrede tussen Polen en Zweden door de gezanten J. Akte van transport ten overstaan van de schepenen van Amsterdam door Bije Cornelisdr c. Concept-reglement betreffende het gemeenschappelijk bezit van de 'Allodiale duinen', met toevoegingen en verbeteringen en met afschrift van het begeleidend schrijven aan de aandeelhouders, 1845 en 1846.

Gedicht van Cornelis van Lennep op het jubileum van het Genootschap Patriae, 1773. Oetgens van Waveren, bij wie hij negen kinderen kreeg. Stukken betreffende de voorouders van Pieter en hun wapens,ontvangen, opgemaakt en verzameld door Pieter, 1774 en z. Notulen van het genootschap 'Patriae', ter bestudering van de vaderlandse geschiedenis, met verslagen van aktiviteitenover de periode 1834-1883, opgemaakt na 1862. Stukken betreffende vier op China varende schepen, ingekomen bij C. Kwitantie voor Pieter van de gravenmaker van de Nieuwe Kerkwegens grafverhoging. Stukken betreffende de benoeming van Lucien tot Officier inde Orde van de Eikenkroon. Hendrik was in 1697 kanunnik van het Kapittel van Oud Munster te Utrecht en in 1703 kerkmeester van de Amstelkerk. Droste aangesteld als koddebeier en duinmeier, 1799.

De wet schrijft voor dat elke onderneming een boekhouding moet bijhouden. Anthonispoort, aan de westzijde van Frans Govertspad, 1608. Stukken betreffende de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Hendrik door A. Schreuder van de opbrengsten van een houtveiling, met lijst van kopers. Zie ook de door Lucien Gerard geschreven biografie, inv. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Pieter, 1922 en 1923.

Beschikbaar vermogen investeren in effecten aandelen, obligaties. Kwitantie voor Christina van de Ontvanger van de gemeene landsmiddelen over 't kwartier van Amsterdam wegens een jaar lijfrente, 1773; met aantekening van overige aflossingen. Akte van de Staten van Holland en West-Friesland waarbij ten behoeve van de stad Amsterdam Quirijn benoemd wordt als ambachtsheer van Leimuiden en Vriezekoop, 1784. Akte van overboeking van het graf F 333 in de Nieuwe Kerk op naam van Theophile.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu