Informatie over de sociale verzekeringen in de verhouding BelgiŽ-Nederland.Sociale Verzekeringen Belgie-nederland Dit amendement wordt verworpen met 8 tegen 3 stemmen. Bovendien waren er in het verleden wanbetalingen, die het instituut tracht te recupereren. Een lid constateert dat, ingevolge artikel 186 het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden zijn tehuizen en ziekenhuisdiensten kan openstellen voor derden. Dat de maatregel structureel is geworden kan voor de betrokken sector een houvast betekenen.

Een mindervalide, die een tewerkstelling van minder dan zes maanden heeft gehad, ontvangt in voorkomend geval onmiddellijk de voorheen uitbetaalde tegemoetkoming. Over de bepalingen van deze titel worden geen opmerkingen gemaakt. De artikelen 211 tot en met 221 handelen over het Instituut voor Veterinaire Keuring IVK.

Met het verschil tussen de door het Fonds uitgekeerde vaste som en de volledige rente is geen rekening gehouden in het subrogatierecht van het Fonds, dat optreedt wanneer de verzekeraar of de werkgever in gebreke blijven. Dit amendement wordt verworpen met 8 stemmen bij 3 onthoudingen. De heer Coene dient de volgende amendementen in nrs. Het artikel 250 met betrekking tot de VUT-regeling bepaalt de procedure van terugvordering van ten onrechte uitbetaalde supplementen. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers oefent trouwens een strengere controle uit op de conformiteit van de ingediende projecten met het bijzonder reglement. Artikel 263 bevestigt volgens de staatssecretaris een bestaande praktijk. Kinderopvang is in se een bevoegdheid van de gemeenschappen. Voorts krijgt het Antigifcentrum voortaan een eigen toelage. Er wordt 500 miljoen frank extra naar de OCMW's getransfereerd met het oog op een betere omkadering, dit wil zeggen opleiding en vorming, van de tewerkgestelden.

Wat het bepaalde onder letter c betreft, is er nog geen bedrag bepaald. Een commissielid constateert dat de artikelen 106 en 107 handelen over de instelling van een Technisch Medische Raad bij de dienst voor Uitkeringen. Er wordt bepaald dat dierenartsen geen magistrale bereidingen meer mogen klaarmaken. Over deze bepalingen van het wetsontwerp worden geen opmerkingen gemaakt. Tijdens die periode is het mogelijk, in voorkomend geval, met de betrokken firma te onderhandelen. De controledienst voor de ziekenfondsen heeft opgemerkt dat hiervoor een bijkomende wetsbepaling nodig is. Nu wordt het probleem plots opgelost door bij amendement de schulden kwijt te schelden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu