In vele gevallen kiest men voor een vennootschapsvorm.Vennootschap Oprichten De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De inbrengen in natura zijn aan formaliteiten onderworpen om er een economisch verantwoorde evaluatie van te garanderen. Zo moeten de voorgestelde wijzigingen duidelijk zijn aangegeven in de oproeping en de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn ook ondeelbaar en kunnen niet in onderaandelen gesplitst worden. Ze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. De zaakvoerder kan tijdens de zitting de beslissing inzake de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uitstellen. De algemene vergadering beslist hierover volgens de regels voor een statutenwijziging.

Wanneer je samen met andere personen een artistiek project wil realiseren, is het soms aangewezen om een rechtspersoon op te richten. De vennoten bepalen de vergoeding op de jaarlijkse algemene vergadering. Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder. Deze termijn is gewoonlijk in de statuten vastgelegd. De bvba moet een doel hebben dat in de statuten is bepaald. Een wijziging is aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem ondanks hiermede tegenstrijdige bepalingen. Het is bijgevolg mogelijk eigenaar te worden van aandelen zonder de eraan verbonden rechten te kunnen uitoefenen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu