In feite dus rechtstreeks van schuldenaar naar schuldeiser.De afdeling Werk Zorg en Inkomen helpt u bij het bieden van zekerheid voor noodzakelijk levensonderhoud en bijzondere bijstand. CliŽnt dient alle afspraken welke wij met crediteuren maken na te komen. Voor iedere tussenkomst brengt de instelling het van toepassing zijnde tarief ter kennis van de personen bij dewelke zij de terugbetaling van de kosten vordert. Wij maken afspraken met crediteuren waarin wij met deze laatste groep zeker meedenken. Als u het niet eens bent met de beslissing, bijvoorbeeld omdat uw aanvraag niet is toegekend, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen.

Eens in de twee jaar wordt de Ruimtelijke Kwaliteitsprijs Bussum uitgereikt aan een bijzonder bouwplan of inrichtingsplan van de openbare ruimte. Via de genoemde bankrekening worden de maandelijkse betalingen aan alle crediteuren volgens afspraak voldaan. Ook kan de dienst u verwijzen naar andere hulpverlenende instellingen of daarbij bemiddelend optreden. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Onze stichting helpt alle Nederlands ingezetenen die bij ons aankloppen. Onderhavig decreet regelt een materie bedoeld in de artikelen 115 ß 1, eerste lid, 116 ß1, 121 ß 1, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet. Wanneer mogelijk lijkt†langs minnelijke weg de schuldenlast op te†lossen of beduidend te verminderen dan starten wij de verdere procedure op. De beslissing tot toekenning wordt meegedeeld aan de instelling bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs. De balie is dagelijks van 9-12 uur geopend voor het maken van afspraken.

De Stichting Schulden Vrij Leven werkt "om niet", dus zonder directe kosten in rekening te brengen. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens artikel 138 van de Grondwet. In feite dus rechtstreeks van schuldenaar naar schuldeiser. De weigering of de intrekking van de erkenning moet met redenen omkleed zijn. Het College bepaalt het maximumtarief binnen hetwelk de erkende instellingen door het College de terugbepaling kunnen vorderen van de bemiddelingskosten en stelt de kosten vast die hiertoe gerekend worden. Wij trachten de richting, neergelegd in de wet, zo goed mogelijk te volgen. Van de beslissing van de Minister tot weigering of intrekking van de erkenning wordt aan de instelling kennis gegeven bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. De theoretische opleiding zoals bedoeld in het eerste lid wordt aangevuld met minstens ťťn dag gewijd aan de praktijkstudie.

Als gezegd verwelkomen wij van een ieder financiŽle steun. Dit tarief wordt jaarlijks aangepast op 1 januari aan de index der consumptieprijzen. De procedure voor de hernieuwing van de erkenning is dezelfde als die voorzien in artikelen 5 en 6.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu