In dat geval is er geen tussenkomst van een notaris vereist.Schaal Ereloon Notaris Bij behandeling van in geld waardeerbare zaken, kan de waardeschaal voor burgerlijke zaken worden toegepast. Men gaat er steeds van uit dat de mantelzorg de zorg moet kunnen blijven dragen, maar men vraagt zich nooit af of ze dit wel willen blijven dragen. Ofwel hebben koper en verkoper dezelfde notaris, ofwel hebben ze beiden een andere. Dit geldt echter uitsluitend voor de woning; de grond waarop zij staat of zal gebouwd worden blijft onder het stelsel van registratierecht vallen. Informeer je bij je notaris over de juiste modaliteiten van dit speciale beding. Als de Koning later wijzigingen zou doorvoeren, moeten die bij wet worden bekrachtigd binnen twaalf maanden. Verkopers kunnen ook beroep doen op notarissen om hun eigendom te verkopen. In dat geval is er geen tussenkomst van een notaris vereist.

Veel detailwetgeving wordt middels programmawetten in het wetgevende arsenaal binnengeloodst. Unie en professionele diensten spelen daarbij een belangrijke rol. Het is inderdaad niet onwaarschijnlijk dat partijen aan wie de gerechtskosten geweigerd worden, in beroep willen gaan.

Mevrouw Nyssens verklaart dat het moeilijk is om deskundigen te vinden vanwege het lage loon dat ze krijgen. De bankkosten voor een kredietopening zonder de waarborg van een hypotheeklening zijn beperkt tot de door de bank aangerekende dossierkosten. Procedure in raadkamer en behandeling voor de rechtbank van eerste aanleg over de uitkering tot levensonderhoud 14. Als je het vereiste budget niet op de bank hebt staan ben je aangewezen op een hypothecaire lening. Betaal ook geen voorschotten, en vraag rechtstreeks met de eigenaar te onderhandelen, eventueel in aanwezigheid van de makelaar.

Al de in bepaalde zaak voorkomende coŽfficiŽnten worden met elkaar vermenigvuldigd en het resultaat daarvan wordt vermenigvuldigd met het basis-uurloon. Een openbare verkoop is eigenlijk een verkoop per opbod en wordt meestal gehouden in een horecazaak in de buurt van de te verkopen eigendom. Die laatste formaliteit, die er uit voorzichtigheid is gekomen, was niet opgenomen in de tekst van het voorontwerp dat aan de Raad van State werd overgelegd. De indiener verwijst naar de verantwoording van het amendement. Om dit alles te voorkomen kan je, als je weet dat je een goede zaak hebt gedaan, in je aankoopakte laten verklaren dat de aankoopprijs lager is dan de venale waarde, en onmiddellijk hoger registratierecht betalen. Om in het huis te kunnen blijven wonen moet de overblijvende partner deze erfgenamen uitkopen. De kostenstaten van de gerechtskosten worden door het Departement ter betaling gesteld en uitbetaald.

Deze twee koninklijke besluiten zouden later niet al te vaak meer moeten worden gewijzigd. Een tweede krachtlijn van het wetsontwerp legt de definitie vast van de taxatieprocedure en van het ter betaling stellen. Maken ook deel uit van de gerechtskosten, die betreffende het sociaal verweer. Een hypotheek is een waarborg, een garantie voor een kredietgever of een schuldeiser. Dit hoofdstuk strekt ertoe de werking van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring COIV te verbeteren. Mevrouw Nyssens vraagt vervolgens of er rechtsmiddelen zijn tegen de beslissingen van de Commissie voor de gerechtskosten. De Commissie heeft bevoegdheden, maar ze passen in een welomschreven kader.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu