In bijkomstige orde werd het artikel 35 van de wet van 27.Vrijstelling Van Schuld Overigens heeft ons hoogste rechtsorgaan daar enige nuancering op aangebracht, want als de accessoires pas na het toekennen van het kenteken zijn gemonteerd, beïnvloeden zij de catalogusprijs niet. Deze eis bleek in de praktijk problemen te geven in verband met verhuizing. Als in een bepaald kalenderjaar de termijn van 15 jaar begint, treedt er een waardestijging of waardedaling op. Daarmee zou de co-ouder bij wie het kind precies zes maanden woont, niet voor de combinatiekorting kwalificeren. Voor deze auto's blijft het oude bijtellingssysteem van kracht, dat wil zeggen dat de bijtelling wordt berekend door de werkelijk verreden privé-kilometers te vermenigvuldigen met de kilometerprijs. Als de inspecteur vindt dat meer dan één of twee auto's in aanmerking moeten worden genomen, dan rust de bewijslast daartoe bij hem. Voor auto's van 15 jaar en ouder geldt de waarde in het economisch verkeer. De schadeloosstelling voor gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse overheid. De saldogrondslag die dan resteert, wordt vervolgens verminderd met het heffingsvrije vermogen, dat bestaat uit f 38.

De kosten van akte, afsluitprovisie en taxatie zijn aftrekbaar. Voor ongehuwd samenwonenden bestaat deze mogelijkheid niet meer. Er is een nieuwe regeling voor de forfaitaire bijtelling van het privé-gebruik auto van de zaak. De betalingsregeling wordt opgeheven bij uw overlijden, bij uw faillissement of als u de desbetreffende zaak toch vervreemdt. De aantrekkelijke regimes van de zeescheepvaart en film-CV's zullen niet worden voortgezet. De Staatssecretaris had in een besluit geantwoord dat de rente op de financiering die is aangegaan voor afsluitprovisie en boeterente niet in box I aftrekbaar was. Wie als beginnende ondernemer kwalificeert, wordt in een verklaring van de inspecteur vastgelegd.

De regeling was bedoeld voor mensen met een gering inkomen dat niet onder de loonbelasting viel en waarvoor een vrijstelling dan wel een aflopende belastingreductie werd verleend. Anderzijds is de nieuwe regeling juist onvoordeliger voor oldtimers. De 15-jaarseis geldt niet voor de uitkering bij overlijden van de verzekerde. Hierover is tijdens de parlementaire behandeling gesproken. Dit kan door het stellen en ook uitvoeren van reële sancties bij overtreding van dit verbod. Als niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de polis geacht tot uitkering te zijn gekomen ook al besluit u de polis in stand te houden.

De regering wil de stimulering van deze sectoren anders gaan aanpakken. Het betreffen onder meer ambulances, brandweer-auto's, politie en lijkauto's. Op het vlak van erfrecht en successierecht kan dit echter nadelig zijn.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu