Hof Rechten van de Mens, bijna 8 jaar in Nederland, 3 kleine kinderen.De opdrachtgever heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. RegelGave zal de opdrachtgever tijdig aangeven welke informatie voor de uitvoering van de overeenkomst van belang wordt geacht. Hof Rechten van de Mens, bijna 8 jaar in Nederland, 3 kleine kinderen.

RegelGave is gerechtigd om bepaalde aan haar opgedragen werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, indien en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. Vandaag verstrijkt de termijn voor de betaling van de legeskosten. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Deze prijsstelling is dusdanig laag dat hierop geen aanspraak kan worden gedaan.

In afwijking van lid 2 en lid 3 kan RegelGave geen meerkosten in rekening brengen aan de opdrachtgever indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan RegelGave kunnen worden toegerekend. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden. Op alle door RegelGave gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze opschorting geldt tot op het moment dat Opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen. Men heeft er daar echter geen standaard beleid voor. De Algemene voorwaarden van Q-group zijn dus van toepassing.

De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de kwaliteit van de door RegelGave geleverde diensten te controleren. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden is overeengekomen, dan geldt deze termijn niet als fatale termijn. In geval van een productiefout wordt het door ons geleverde product hersteld of krijgt u een vervangend exemplaar. Hij is momenteel nog bezig om deze lening af te betalen. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op het kantoor van de opdrachtgever, dan wel op kantoor van RegelGave voor zover overeengekomen. Brandbeveiliging van der Scheer behoudt zich het recht om het aankoop bedrag te retourneren.

Een samengestelde prijsopgave verplicht RegelGave niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Alle overeenkomsten worden gesloten met brandbeveiliging van der Scheer. RegelGave heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu