Hiervoor dient u een voorziening te treffen in een testament.Testament Aan Voldoen Zo uit de losse pols kan ik wel tien redenen bedenken waarom het verstandig is om een testament te laten opstellen. Voor de periode erna bestaat de mogelijkheid om een recht van vruchtgebruik op de woning en de inboedel te vestigen. Soms is het zinvol om het testament te laten opstellen door de notaris. Misschien nog niet zo spannend, maar je moet nu eenmaal ergens beginnen. Deze executeur testamentair mag alles, met name verdelen. Maar als U het allemaal bij elkaar optelt, zult U verbaast zijn. Het is niet verstandig zonder testament te sterven. Hij kan bij de Nederlandse notaris een testament maken en daarin een rechtskeuze uitbrengen voor het Nederlandse recht, omdat hij op het moment van het maken van de rechtskeuze in Nederland zijn woonplaats had.

De langstlevende hoeft niet aan te tonen dat hij of zij behoefte heeft aan dit vruchtgebruik. Iemand met de Britse nationaliteit woont al 8 jaar in Nederland en bezit vermogen in Nederland. Ook heeft de legitimaris degene die een beroep doet op zijn legitieme portie geen aanspraak op goederen. Onze campagne zal nog tientallen jaren gevoerd moeten worden.

Hiervoor dient u een voorziening te treffen in een testament. Hiermee kan worden afgeweken van de gewone wettelijke erfrechtregels, of juist worden bepaald dat de wettelijke verdeling geldt. Hij wil een testament maken en daarin een rechtskeuze voor Nederlands recht uitbrengen. Kinderen kunnen hun legitieme portie niet direct opeisen. Slotbepalingen De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Pleegkinderen, oftewel kinderen die om wat voor reden dan ook opgenomen worden in een gezin, gelden voor het erfrecht niet als eigen kinderen en zijn dus geen wettige erfgenamen. Samenwonen, trouwen, een huis kopen, kinderen krijgen, overlijden. De volmaakte schoonheid, de oneindige schoonheid, is God zelf. Het is heilzaam geestelijk op onze dood voorbereid te zijn.

Erfgenamen zullen zijn de wettelijke erfgenamen volgens Duits recht. Het kan zijn dat een erfgenaam eerder overlijdt dan de erflater. In de praktijk komt het erop neer dat de kinderen hun vordering kunnen omzetten in eigendom, als de overgebleven ouder hertrouwt, of als de overgebleven echtgenoot niet de ouder is van de kinderen. Het nieuwe erfrecht biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwoners. Het schrappen van de wettelijke verdeling zal denk ik niet veel voorkomen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu