Het vervangen van de buddy Casemanager in geval van ziekte en vakantie.Casemanager Het vervangen van de buddy Casemanager in geval van ziekte en vakantie. Het geeft alleen een overzicht van de diverse functies binnen de gemeente Groningen. Leidinggevende en medewerker evalueren samen het plan van aanpak reÔntegratie.

Leidinggevende en medewerker stellen plan van aanpak op evt. Naar aanleiding van de intake voorstellen van een interventie aan de leidinggevende, deze verzenden in de vorm van een offerte. Hierbij bewaken of de gemaakte afspraken nagekomen worden, zowel financieel als administratief. Een zieke medewerker kan bij 2 jaar ziekte ontslagen worden wegens langdurige ziekte. Leidinggevende en medewerker evalueren plan van aanpak. Het voeren van een sluitende administratie voor zowel intern als extern gebruik gedurende het gehele traject. De Arbodienst stuurt de medische informatie naar de medewerker. Arbodienst stuurt medische informatie naar medewerker t. Het plan van aanpak dient regelmatig te worden geŽvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Het op tijd, juist en volledig uitfactureren van ingezette interventies, zoveel mogelijk in de maand waarin de interventie is ingekocht. Het bewaken en beheren van de totale eigen caseload en het tijdig signaleren en aangeven van aandachtspunten daarbinnen bij de Operationeel Manager. In dit vacature archief treft u vacatures aan, waarop u niet meer kunt solliciteren. Landelijk kader voor borging onafhankelijkheid van de arbeidsadviseur.

Na goedkeuring van de offerte het traject opstarten. Signaleren van trends en advies over het verzuimbeleid aan het management. Opstellen probleemanalyse en re-integratie advies t. Benaderen van interventionisten met wie overeenkomsten zijn afgesloten om de opdracht voor interventie te verstrekken.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu