Het ondernemingsnummer verdwijnt dan met de vennootschap.Slapende Vennootschap Wij acteren als ondernemingsloket het einde van de vennootschap als handelsonderneming in de KBO. Hij waarschuwt de regering dat zelfs een legislatieve bekrachtiging van het betrokken besluit achteraf, niet vrijstelt van een rechterlijke toetsing van de toelaatbaarheid van een dergelijk ingrijpen in hangende procedures voor de rechter. Het ondernemingsnummer verdwijnt dan met de vennootschap. Een automobilist belooft zich aan de regeltjes te houden. Indien de vennootschap vereffend wordt, dan noteert de griffie van de rechtbank van koophandel de ontbinding van de vennootschap in de KBO. Als voorschot wordt voortaan beschouwd, elk al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening. Inzake ontbinding van vennootschappen kan men een onderscheid maken tussen de vrijwillige ontbinding, de gerechtelijke ontbinding en de ontbinding van rechtswege. Artikel 6 voorziet in een machtiging aan de Koning om onder meer bepaalde percentages en het bedrag van de beroepsinkomsten aan te passen.

Om een verhoging van de loonlasten te vermijden kiest de regering voor het wegdraineren van de middelen voor risicogroepen naar de vergoeding van tijdelijke en oudere werklozen. Dit is de laatste blog over deze onverkwikkelijke affaire, beloofd. Het betreft hier inderdaad een zuivere vorm van debudgettering.

Nu stelt de regering voor om de aftrek van vorige verliezen te weigeren indien er een wijziging optreedt in de controle van het aandeelhouderschap welke niet gerechtvaardigd wordt door rechtmatige economische motieven. In de memorie van toelichting wordt bij die bepaling verklaard dat in de volgende jaren zal moeten worden onderzocht in welke mate onvoorziene omstandigheden in aanmerking kunnen worden genomen bij het bepalen van de groeinorm . Deze maatregelen kunnen dan ook onmogelijk worden goedgekeurd. Bijgevolg neemt zijn netto belastbaar inkomen toe met meer dan 29 000 frank. Een geldlening gaat duidelijk minder ver dan een vordering. Dit forfaitair bedrag kan worden gecumuleerd met het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van een of meer verstrekkingen zelf.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu