Het gedeelte van de oorspronkelijke lening dat nog open staat.Onderhandse Persoonlijke Lening Contract Gezinsconsumptie Goederen en diensten die door huishoudens worden aangekocht voor consumptie. Aandeel en gebruiksrecht van een bepaalde ruimte in een gebouw. De hoogte van de wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld. Met andere woorden de duur van de eerste rentevaste periode. Daarbij wordt van de overwaarde van uw oude huis gebruik gemaakt. Verzekering die voorziet in rechtshulp bij juridische zaken. De echtscheiding wordt van kracht zodra deze is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.

De niet benutte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar zie jaarruimte. Geeft de pandhouder de mogelijkheid rechten uit te oefenen op een levensverzekering. De subsidie die overgaat van de oude naar de nieuwe eigenaar van een premiewoning. De verzekering dient om u te beschermen tegen een waardedaling van het huis. Obligaties keren meestal een vaste rentevergoeding uit. Rijksinstelling waar iedere onroerende zaak staat geregistreerd. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden.

Partnerschapsregistratie Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. Hypotheekrente De rente die u betaalt over uw hypotheek. Het systeem dat gehanteerd wordt om de pensioenopbouw te bepalen. Zie de uitleg over de verschillende hypotheekvormen. Koopsom Het afgesproken bedrag dat u voor het huis moet betalen of krijgen. De duur van een WW-uitkering hangt af het arbeidsverleden. Hypotheekrenteaftrek De rente die u maandelijks over uw hypotheek betaalt kunt u laten aftrekken van uw belastbaar inkomen. De premies of koopsom voor een saldolijfrente zijn niet geheel aftrekbaar. Rendement De opbrengst van beleggingen of gespaard geld.

Hypotheekvorm waarbij aflossing plaatsvindt aan het einde van de looptijd. Periode waarvoor de overeenkomst is afgesloten en de rente is vastgelegd. Als u een bestaand huis koopt, kan de koper een bepaald percentage van de koopsom als waarborg eisen. Bij een koersdaling of een lager rendement kan echter een verlies worden geleden.

De offerte verliest zijn geldigheid door tijdsverloop of herroeping. Dienstverband Er wordt onderscheid gemaakt tussen een voltijdbaan en een deeltijdbaan. Het bedrag dat u per jaar voor het bewonen van uw huis moet betalen. Rechtspersoon Elke niet-natuurlijk persoon die in het recht als rechtssubject is erkend. ActierenteDeze rente geldt slechts voor een bepaald periode. Pensioen De som van het AOW-inkomen en het aanvullend pensioen. Het totaal benodigde bedrag om het huis te kunnen kopen verwerven. Hypotheeklasten De maandelijkse lasten die u hebt aan aflossing en premies. Echtscheiding Ontbinding van het huwelijk door rechterlijk vonnis op de bij de wet omschreven grond.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu