Het gaat niet om een belastingschuld, maar om een verzekeraar.Dwangbevel Schuld Regelen Het gaat niet om een belastingschuld, maar om een verzekeraar. Dat artikel legt een forfaitair bedrag vast voor de betaling van de OCMW-voorschotten. Deze maatregelen worden genomen om te beletten dat deze besmettelijke schadelijke organismen zich verspreiden. Het managementteam is in elk geval een ambtelijk orgaan. Wat de opmerking over de schulden in geval van overname in het stelsel van de zelfstandigen betreft, geeft de minister aan dat deze regel niet nieuw is en werd opgesteld naar analogie met de fiscale wetgeving. Een ingezetene, die rechten afstaat aan, ten behoeve of voor rekening van een niet-ingezetene, is verplicht daarvor betaling te bedingen binnen den gebruikelijken termijn en in de door de Deviezencommissie aangegeven muntsoort.

Belangrijk om op te merken is nog dat zolang schuldenaars zich enkel maar beperken tot het afbetalen van de verschuldigde interesten, zij geen sociale rechten opbouwen aangezien de hoofdsommen verschuldigd blijven. Vleesvarkens varkens die doorgaans worden gemest vanaf ca. Het is daarbij belangrijk dat de regering de exacte kostprijs van de maatregelen kent, ook al zijn de prijzen momenteel heel hoog.

Voor zover niet andes bepaald, wordt wegens maatregelen genomen op grond van bij of krachtens deze landsverordening gegeven voorschriften, geen schadevergoeding toegekend. De minister wijst erop dat het hier niet om een nieuwe maatregel gaat. Het doel van de maatregel is het vermijden van het frauduleus afhandig maken van de schuldenaar met het oog op de verarming van zijn patrimonium en, bijgevolg, de betaling van zijn bijdragen te vermijden. Toch kan nu dankzij de consolidering van de financiŽle middelen van het fonds de doelgroep van de maatregel nog worden uitgebreid. Ik werk niet bij deze deurwaarder, maar de opzet van de specificatie is bij elke deurwaarder nagenoeg gelijk. Gegeven te 's-Gravenhage 27 november 1986 Beatrix De Minister van Landbouw en Visserij, G. Ik zou overigens wel meteen de hoofdsom voldoen, maar wel een aangetekende bezwaarbrief sturen waarin je aangeeft te betalen onder protest en onder voorbehoud. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid antwoordt dat hij zeer gevoelig is voor de problematiek van de zelfstandigen waarbij zijn aandacht vooral naar de problematiek van de kleine zelfstandigen gaat.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu