Het faillissement wordt geacht nooit te hebben bestaan.Faillissement Verkoop Curator Wanneer de rechtbank het faillissement vernietigt is de nachtmerrie voorbij. Ze beroept zich op de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp, zie heldere weergave en nadere uitleg. Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Neem een abonnement op de tweewekelijkse nieuwsbrief om regelmatig nieuwe artikelen te ontvangen. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Hij is het immers die het faillissement in het belang van alle schuldeisers beheert en afwikkelt. Bij een eventuele toewijzing van de eis zullen curatoren in de toekomst bestanden niet of nagenoeg niet kunnen verkopen, wellicht louter aan het bedrijf zelf dat een doorstart maakt. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden.

De curator heeft dus een belang, namens de crediteuren van het failliete bedrijf. Indien de eis wordt toegewezen kan Informa pogen de schade te verhalen. Indien het faillissement onterecht is aangevraagd, dan zal de aanvrager van het faillissement door de rechtbank worden veroordeeld om deze kosten te betalen.

De Registratiekamer kon dit billijken, in weerwil van protesten van de curator. Volgens Van Dusseldorp kan dat niet kloppen, want de activiteiten van het bedrijf zijn gestaakt. Het faillissement wordt geacht nooit te hebben bestaan. Dus eist Van Dusseldorp dat Broadcast Press en Informa de betreffende bestanden binnen drie dagen vernietigt en dus nooit meer zal gebruiken. Als curator treedt de advocaat op als een vertrouwenspersoon van het gerecht. Ze stelde in een brief dat Broadcast Press de persoonlijke gegevens wel degelijk gebruikt op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor die zijn verkregen. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Jaarlijksverkeren vele tienduizenden ondernemingen in financiŽle problemen. Het systeem kende ook een opt-in toevoeging voor het ontvangen van reclame. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers.

Nu Monique van Dusseldorp opnieuw begint, heeft haar directe concurrent op onrechtmatige wijze een voorsprong verkregen. Van Dusseldorp vindt dat de verwerking in strijd is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Dus zelfs als dit wel zou zijn gebeurd, zou Broadcast Press de adressen niet zomaar mogen gebruiken gezien de gedane belofte. Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan verkeert u in goed gezelschap.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu