Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen.Stichting Schulden Vrij De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen. Bovendien vinden ze dat er via de wet meer controle wordt uitgeoefend op de naleving van de afbetaling.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Houd uw uitgaven bij met dit online huishoudboekje. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Ontslag van een bestuurslid is mogelijk indien dit lid zich schuldig maakt aan gedragingen in strijd met de belangen en doelstellingen van de stichting. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Ieder bestuurslid heeft het recht tot uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Stemt de rechtbank in met toepassing van de WSNP, dan zijn schuldeisers verplicht mee te werken. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu