Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.Stichting Schulden De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. Cliënt dient alle afspraken welke wij met crediteuren maken na te komen. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Onze stichting helpt alle Nederlands ingezetenen die bij ons aankloppen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Tussentijds ontslag van een bestuurslid is mogelijk indien dit lid zich schuldig maakt aan gedragingen in strijd met de belangen en doelstellingen van de stichting, zulks ter beoordeling van het bestuur. In feite dus rechtstreeks van schuldenaar naar schuldeiser. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. Wij begeleiden u bij een snelle aanmelding voor een schuldbemiddeling. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. Hierdoor voldoet de stichting aan de "Wet op het Consumenten Krediet". De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Wanneer mogelijk lijkt langs minnelijke weg de schuldenlast op te lossen of beduidend te verminderen dan starten wij de verdere procedure op. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Via de genoemde bankrekening worden de maandelijkse betalingen aan alle crediteuren volgens afspraak voldaan. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Als gezegd verwelkomen wij van een ieder financiële steun. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Wij trachten de richting, neergelegd in de wet, zo goed mogelijk te volgen. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. De benoeming tot lid van het bestuur geldt voor een tijdvak van 4 jaar.

Twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de Rechtbank Rotterdam, twee op voordracht van de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en één op een gezamenlijke voordracht van de Rechtbank en de decaan van de Faculteit. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Alle stemmingen op een vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Wij maken afspraken met crediteuren waarin wij met deze laatste groep zeker meedenken.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. Daarna wordt het dossier nogmaals gecontroleerd op haalbaarheid. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Een voordracht voor een vacature bestaat steeds uit één persoon. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 24 van de Successiewet.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu