Het begrip aansprakelijkheid heeft te maken met schuld.Aansprakelijkheid Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat de ene persoon gehouden is de schade van een andere persoon te vergoeden. In de Vraagbaak is informatie te vinden over het aansprakelijk stellen van de gemeente voor losliggende tegels en slecht wegdek. Productaansprakelijkheid kent overigens nog een paar belangrijke nuances. In al deze gevallen bent u zelf aansprakelijk voor eventuele ontstane schade. Aansprakelijkheid in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid N. De werkgever heeft volgens het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet een algemene zorgplicht voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. De aansprakelijkheid van de vennoten hangt af van de rechtsvorm van de vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging hebben verder de bestuurders of zaakvoerders dezelfde aansprakelijkheid als de oprichters. Het gaat hierbij niet om schade aan het product zelf, maar om schade die door een gebrek van het product veroorzaakt wordt. De aansprakelijkheid in vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid CVOA, Comm. De werkgever voldoet aan deze zorgplicht door de risico's in het bedrijf goed in te schatten en vervolgens alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de gezondheid van de werknemers te beschermen. Het begrip aansprakelijkheid heeft te maken met schuld. Uitzenden via detacheringsbureau Zorgen voor tijdelijke oplossingen van personele flexibiliteit.

Aansprakelijkheid is een begrip uit het burgerlijk recht. Bij schuld hoeft overigens geen sprake van opzet te zijn. In de commanditaire vennootschappen blijft de aansprakelijkheid van de stille vennoten beperkt tot hun inbreng.

Oprichters kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de onregelmatigheden bij de oprichting van de vennootschap vorming van het kapitaal, de nietige oprichting en de verbintenissen aangegaan door onbekwamen. Ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren kunnen aansprakelijk zijn, als zij bij de uitoefening van hun bedrijf of beroep, schade toebrengen aan derden. De werkgever moet ervoor zorgen dat zijn werknemers zijn beschermd tegen gevaar voor 'lijf, eerbaarheid en goed'. Dit zou een eind maken aan lange juridische procedures.

De Fietsersbond pleit voor een humane schadevergoeding voor zwakke verkeersdeelnemers zoals fietsers bij een ongeval. De Fietsersbond vindt dat fietsers de volledige schade vergoed moeten krijgen voorstel minister Sorgdrager in Paars I. Zoals voor de andere fouten, moet er ook hier de fout, schade en een oorzakelijk verband tussen fout en schade worden bewezen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu