Het Nibud vindt het verstandig dat studenten geld lenen bij de IBG.De uitbetaling van de bestuursbeurs geschiedt in maandelijkse termijnen en start voor de functies met een bestuursbeurs van 12 maanden in september, en voor de functies met een bestuursbeurs van 11 maanden of minder in februari. De aanvraag dient, op voorstel van het curatorium, te geschieden bij de secretaris van het deputaatschap voor het studiefonds vergezeld van een uitvoerige beschrijving van de financiŽle gezinssituatie. Onder gezinsvermogen wordt verstaan het saldo van bezittingen en schulden per 1 januari van het jaar van aanvraag, waarbij de waarde van de eigen woning wordt bepaald aan de hand van de taxatie volgens de WOZ. De aanvrager wordt in kennis gesteld van de regeling en dient schriftelijk te verklaren dat hij instemt met de voorwaarden tot uitkeringen uit het studiefonds. Wordt de aanvraag tijdens het studiejaar ingediend, dan wordt het maximum over dat studiejaar naar rato verminderd. Na je beursperiode kun je alleen nog lenen bij de Informatie Beheer Groep. Biotechnologie is booming, dus tijd voor een nadere kennismaking.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu