Schuldentraject

Schulden
De meeste mensen die via justitie een schuldtraject hebben gevolgd, zijn aan het einde van de rit schuldenvrij. Het ministerie van Justitie heeft recent bekend gemaakt dat tussen de 60% en 70% van de deelnemers de wettelijke regeling succesvol afrondt. Alleen schuldenaren die aan de eisen voldoen, komen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in aanmerking. Het traject is lang en moeizaam. De deelnemers leven ongeveer drie jaar op bijstandniveau en staan al die tijd onder controle van een bewindvoerder.

Einde van de schuldsanering

Het saneringsplan eindigt op de datum die is opgenomen in het plan zelf. In sommige gevallen kan de rechtbank de sanering tussentijds beŽindigen, bijvoorbeeld in het geval dat de schuldenaar zijn schuldeisers benadeelt (door bijv. goederen aan de boedel te onttrekken).
Normaal gesproken duurt de schuldsanering drie jaar. Na afloop van de schuldsanering legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de rechter-commissaris.

Aan het eind van de looptijd bekijkt de rechtbank of de schuldenaar aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Als er geen bezwaren zijn, krijgt de schuldenaar zijn felbegeerde "schone lei".

Of een schuldenaar echt een "schone lei" krijgt na afloop van de sanering, hangt af van zijn gedrag tijdens de regeling.

Als de schuldenaar zijn afspraken is nagekomen en de schuldeisers niet heeft benadeeld, dan worden alle schulden die bestonden bij het begin van de regeling omgezet in "natuurlijke verbintenissen". Dit betekent dat de schulden nog wel bestaan, maar dat de schuldeisers de betaling niet kunnen afdwingen door bijvoorbeeld inbeslagname van goederen. De morele verplichting om de schulden af te lossen blijft wel bestaan.

Verder kan de "schone lei" van de schuldenaar volgeschreven staan met schulden die zijn ontstaan tijdens de sanering. Bijvoorbeeld als de schuldenaar zijn vaste lasten niet op tijd betaalde. Ook na het einde van de saneringsregeling kunnen weer schulden ontstaan.

Tussentijdse beŽindiging

De schuldsanering kan tussentijdse worden beŽindigd in de volgende gevallen:

Alle oude schulden zijn betaald
De schuldenaar is in staat zijn betalingen te hervatten (uiteindelijk is volledige betaling van alle oude schulden mogelijk)
De schuldenaar komt zijn verplichtingen uit het saneringsplan niet na
De schuldenaar laat bovenmatige schulden ontstaan
De schuldenaar tracht zijn schuldeisers te benadelen
Als er sprake is van een van de drie laatstgenoemde omstandigheden, wordt de schuldsaneringsregeling op grond van de wet omgezet in een faillissement. De schuldenaar kan tegen de uitspraak van de rechtbank binnen acht dagen hoger beroep aantekenen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu