Die vordering wordt pas uitbetaald bij haar overlijden.Is het mogelijk om zelf een brief op te stellen waarin ik al mijn bezittingen bij overlijden nalaat aan mijn zus. Waar kunnen we nagaan of we recht hebben op huursubsidie? Geen van ons beiden kan met een computer omgaan. De tenuitvoerlegging van een besluit waarbij een boete is opgelegd vindt plaats met toepassing van het tweede of derde lid, dan wel van het vierde lid, dan wel van het tweede of derde lid in combinatie met het vierde lid. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is nietig. Bij ministeriŽle regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de artikelen 33, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid, en 33a. Per 1 juli krijgen we weer een forse huurverhoging voor onze kiezen, terwijl ons inkomen door vut en straks pensionering aanzienlijk daalt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de verschuldigde boete verhoogd met de wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten.

Zij moet daarvoor een keuring ondergaan bij een arts. Het bestand dat u probeerde te downloaden kon niet gevonden worden. Het zal niet veel helpen, maar doet u beklag maar bij de Postbank. Een boete wordt in elk geval niet opgelegd na verloop van vijf jaren nadat de desbetreffende gedraging heeft plaatsgevonden. Per 1 juli is bij mij de gewone huurverhoging ingegaan. Het opleggen van een maatregel blijft achterwege indien voor dezelfde gedraging een boete als bedoeld in artikel 91 wordt opgelegd.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu