Deze vrijstelling is noch afkoopbaar noch verzekerbaar.Contract Vrijstelling Schuld De eigenaar van het onderpand, bijvoorbeeld een huiseigenaar, is de hypotheekgever. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verhuurder. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Ministère du Commerce, de la promotion des investissements, de l'industrie, du tourisme et des coopératives MINICOMTel. Als een hypotheek in een andere vorm wordt omgezet, spreekt men van omzettingskosten.

Eigendom dat niet is belast met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheekrecht, een huurrecht. Consumptieve lening Alle leningen of hypotheken die geen betrekking hebben op uw huis. Koopsom Het afgesproken bedrag dat u voor het huis moet betalen of krijgen.

Het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is geleend. Dit testament geldt alleen bij vererving tussen ouders en kleinkinderen. Voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeen-komst pas in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij DGA's. Rentestand De hoogte van het percentage rente dat u moet betalen. Het beschikbaar stellen van onroerend goed als onderpand.

Rendement De opbrengst van beleggingen of gespaard geld. Daarbij wordt van de overwaarde van uw oude huis gebruik gemaakt. Clausule waardoor de looptijd van de hypotheek inclusief daaraan gekoppelde verzekeringen verlengd kunnen worden . Afsluitkosten Dit zijn alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu