Deze rangorde bepaalt in belangrijke mate je kans op betaling.De curator maakt aan het einde van het faillissement een zogenaamde uitdelingslijst op. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet. Faillissementen kunnen grote sociale en persoonlijke gevolgen hebben. De schuldenaar wordt daarvoor opgeroepen; hij mag zich verweren. Inkomsten die de schuldenaar tijdens het faillissement geniet worden in principe bij de boedel gevoegd. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. Het is daarom verstandig om de beslissing wel of geen faillissement aan te vragen te overleggen met een financieel of juridisch adviseur. Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken.

Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. Ook mag de curator alle correspondentie aangaande het bedrijf lezen. Vervolgens worden de hypothecaire schuldeisers uitbetaald. De curator is de enige die nog handelend mag optreden. De curator zal onder de schuldeisers het bedrag van het actief verdelen. In de praktijk maakt de curator over die inkomsten echter afspraken met de schuldenaar. Hoofdstuk vijf schetst een beeld van de voornaamste oorzaken van faillissementen. Boedelschulden zijn bijvoorbeeld de salariskosten van de curator of de huur van het bedrijfspand die de schuldenaar sinds de dag van het faillissement nog moet betalen. Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen.

Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. De rechtbank dient wel dit akkoord daarna wel goed te keuren. Een soortgelijke oplossing als in een faillissement. De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Als er sprake is van een betalingsonmacht bij uw debiteur, dan kan de aanvraag van een faillissement de laatste mogelijkheid zijn om betaling af te dwingen. Vanaf het moment van de faillietverklaring verliest de schuldenaar het beheer over zijn vermogen. Gaat het echter om een structureel tekort aan financiŽle middelen en houdt de debiteur op met betalen, dan kan deze in staat van faillissement worden verklaard. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers. Het is belangrijk dat je als schuldeiser te weten komt wanneer je schuldenaar failliet wordt verklaard.

BoedelvorderingenDit zijn schulden die ontstaan tijdens de periode van het faillissement. Die moet samen met de schuldenaar de zaken regelen. Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. Deze rangorde bepaalt in belangrijke mate je kans op betaling. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu