Deze verplichting geldt niet voor een kleine vennootschap.Vennootschap Oprichten Reeds voor de definitieve ondertekening van de oprichtingsakte mogen de oprichters voor rekening van de vennootschap contracteren en verplichtingen aangaan1. De gewone algemene vergadering, ook jaarlijkse of statutaire vergaderingen genoemd, is deze die jaarlijks moet plaatsvinden in de gemeente, op de dag en het uur bepaald in de statuten. Na die periode kan de algemene vergadering de duur verlengen of de vennootschap ontbinden en vereffenaars aanstellen. Het doel is niets anders dan de omschrijving van de activiteiten. Deze verplichting geldt niet voor een kleine vennootschap. Het collegiaal bestuur is echter eerder een uitzondering op het algemeen principe.

Ingeval van een vrijwillige ontbinding zal de vennootschap ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering en dit volgens de regels voor een statutenwijziging. Deze uitzondering kan wel aan buitenstaanders derden worden tegengeworpen. De rechtbank kan evenwel aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. Wanneer de enige vennoot overlijdt dan worden de rechten, die aan deze aandelen verbonden zijn, uitgeoefend door de erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Een zaakvoerder dient te handelen binnen het activiteitsveld het doel van de vennootschap. De statuten bepalen de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. Als de vennootschap door een echtpaar wordt opgericht dan moeten zowel de man als de vrouw eigen goederen inbrengen. De Nationale Bank zal ze doorsturen naar de griffie. In dat geval moet de algemene vergadering binnen 2 maanden bijeenkomen, beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vennootschap of over andere maatregelen. Aandelen vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal. Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De commissaris is jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen in de vervulling van zijn taak. Bij overlijden van een vennoot worden dus niet alle erfgenamen automatisch eigenaar en vennoot in een bvba. Een vennoot of aandeelhouder behoort niet noodzakelijk tot de oprichters maar is een persoon die deelneemt in het kapitaal van een vennootschap. Ieder jaar moet er ten minste één algemene vergadering gehouden worden. Deze documenten worden op de zetel van de vennootschap bewaard.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu