Deze documenten worden op de zetel van de vennootschap bewaard.Vennootschap Oprichten Hij mag dus geen handelingen verrichten in strijd met dit doel. Zij mogen de afkoop ervan vragen met een aangetekende brief aan de zaakvoerder. De bedrijfsrevisor en de oprichters maken hierover een verslag. Dit plan bevat een raming van de omzet, de mogelijke winsten, het noodzakelijke kapitaal enz. Wie geld of goederen inbrengt ontvangt in ruil aandelen. De rechterlijke beslissingen inzake een overdracht moeten neergelegd en bekendgemaakt worden. De uitkering van winsten is eveneens onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Het honorarium van de notaris wordt berekend op basis van het ingeschreven kapitaal.

Een dergelijke verhuis moeten zij in het staatsblad bekendmaken. Iedere vennoot kan eveneens om gegronde redenen vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door vennoten. Een bestuurder met een kosteloos mandaat is eveneens verplicht aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas. De aandelen die een inbreng in natura vertegenwoordigen moeten bij de oprichting in elk geval volgestort zijn. Bij faillissement kunnen de schuldeisers het privé-vermogen van de vennoten niet aanspreken. Een bvba is dus steeds geldig vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders. Het plan is een verantwoording van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Bij oprichting moet bij inbreng in geld minstens één vierde van ieder aandeel volgestort zijn en mag het totaal der stortingen niet minder dan 61.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu