De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten.De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transakties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze. Betalingen strekken conform artikel 6 44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. In november, de vergunning van de oudste 2 kinderen. Bij niet tijdige levering dient Q-group dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. RegelGave is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, vervolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn zoals omschreven in artikel 7 lid 2 dient de opdrachtgever RegelGave schriftelijk in gebreke te stellen. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In de gemeente Brummen woont een gezin uit Afghanistan. Deze zijn op gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Meppel. De Algemene voorwaarden van Brandbeveiliging van der Scheer zijn dus van toepassing.

Bij verschil van mening omtrent de tekst van deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend de Nederlandse tekst als bindend beschouwd. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Amsterdam. Een eventueel voornemen tot verhoging van het honorarium zal door RegelGave tijdig schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtgever.

Voor de bij RegelGave werkzame personen geldt het afgeleide medische beroepsgeheim. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. De verhoging van de leges is op zich al gigantisch en buiten elke proportie. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van RegelGave vrijwaart de opdrachtgever RegelGave voor eventuele aanspraken van derden, tegen alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu