De voorgestelde tekst heeft geen gekwalificeerde meerderheid.Gekwalificeerde Meerderheid In tegenstelling tot een verordening heeft een beschikking geen algemene strekking, maar beoogt zij een algemene regel in een concreet geval toe te passen. Het Parlement kan echter ook besluiten de ontwerp-begroting te verwerpen. Op bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Ik denk dat de Commissaris deze vraag reeds beantwoord heeft, sorry Denemarken. Het is niet de Raad, maar de voorzitter van het Europees Parlement die de begroting uiteindelijk definitief vaststelt. Daarnaast kunnen aanbevelingen of adviezen worden uitgebracht. Bijgevolg zouden pogingen om de integratie van standpunten van verscheidene NL, DE parlementen te verhinderen illegitiem zijn. Indien u niet onze minister voor visserij en landbouw bent, ga dan verder.

Indien het gemeenschappelijk standpunt wordt verworpen, kan de Raad alleen met unanimiteit een besluit vaststellen. Nu is het moment voor het nemen van deze eerste stap te nemen. Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor diegene tot wie zijn uitdrukkelijk is gericht. In het geval dat de Raad de amendementen niet overneemt, stelt het een gemeenschappelijk standpunt vast dat, nadat de Commissie hierover een mening heeft gegeven, naar het Parlement wordt gezonden. Elk land heeft een bepaald aantal stemmen, onder meer gebaseerd op het aantal inwoners; Nederland heeft er 13. Al met al zal de besluitvorming wel een stuk eenvoudiger worden dan de huidige situatie, waarin in principe sprake moet zijn van unanimiteit, zodat één land een besluit kan blokkeren.

We zijn er vast van overtuigd dat u deze zorgen deelt. Deze stemprocedure is de uitkomst van lange en moeizame onderhandelingen. Het gemeenschappelijke standpunt wordt aan het Parlement gezonden voor de tweede lezing. De Raad sluit internationale overeenkomsten van de Gemeenschap waarvoor de Commissie de onderhandelingen voert en waarvoor inspraak van het Parlement vereist is. In gevallen waarin slechts sommige leden van de Raad stemrecht hebben bv. Bepaalde lidstaten die bijzonder werden bevoordeeld door het in Nice vastgelegde systeem van weging van de stemmen hadden echter veel bezwaren tegen deze formule. Het Parlement kan het gemeenschappelijk standpunt ook amenderen of verwerpen. Ik zou echt graag willen vragen aan de Commissie waarom ze de laatste zin naar voren geschoven door de Italianen niet konden aanvaarden, dewelke in het oorspronkelijk voorstel stond.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu