De vennootschap kan ontbonden worden omwille van diverse redenen.Vennootschap Oprichten In geval van weigering van een overdracht onder levenden kunnen de belanghebbenden zich wenden tot de bevoegde rechtbank in kortgeding. De oprichters of de vennoten mogen ook echtgenoten zijn art. Dit kan een vast bedrag zijn, een gedeelte van de winst of een combinatie van de twee. Om op een geldige wijze beslissingen te kunnen treffen moet de algemene vergadering een aantal wettelijke en statutaire voorschriften in acht nemen. De statuten kunnen de formaliteiten om tot de stemming toegelaten te worden bepalen. Twee vennoten die elk aandelen in een bvba bezitten en met elkaar huwen, blijven als afzonderlijke vennoten fungeren, ook wanneer zij gehuwd zijn onder het stelsel van gemeenschap van goederen. De gewone regels der aansprakelijkheid zijn natuurlijk ook van toepassing op de zaakvoerders. Alle aandelen kunnen verenigd worden in de hand van één persoon.

Op dit principe bestaan echter belangrijke uitzonderingen. De statuten kunnen bepalingen bevatten die de procedure van overdracht regelen bij overlijden van een vennoot. De bijeenroeping gebeurt met een aangetekend schrijven aan alle vennoten evenals obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders. Om een bvba op te richten leggen de oprichters eerst de statuten vast in een oprichtingsakte. Een wijziging is slechts mogelijk mits naleving van bepaalde voorwaarden.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. De statuten kunnen de tussenkomst van bijzondere of meerdere zaakvoerders opleggen. De zaakvoerders moet ieder jaar een inventaris en een jaarrekening opmaken. De procedure voor een dergelijke uittreding wordt eveneens in de statuten bepaald. De benoeming van zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting, de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de winsten, een wijziging van het maatschappelijk kapitaal en van de statuten. Minder goede waarborgen voor het behoud van het familiale karakter. Zij mogen ook schriftelijk stemmen of zich laten vertegenwoordigen volmacht, tenzij de statuten anders bepalen. De buitengewone algemene vergadering is deze die beraadslaagt met een bijzondere meerderheid over een statutenwijziging, een wijziging van het doel of een wijziging verbonden aan effecten.

Een bvba wordt in beginsel opgericht voor een onbepaalde duur. Verder beschouwt men de bvba als de aangewezen vorm voor een klein bedrijf en dus voor een starter. Meestal zal hij een vergoeding bekomen voor zijn bestuurstaak.

Deze statuten laten zij door een notaris opnemen in een authentieke akte. De statuten kunnen ook het aantal stemmen van iedere aandeelhouder in de algemene vergadering beperken. Indien een dergelijke bepaling ontbreekt worden de benoemingen gedaan en de beslissingen genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen. Alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders en andere stukken van de bvba moeten een aantal vermeldingen bevatten nl. De statuten bepalen hoe men het saldo zal verdelen na de vereffening. Binnen 15 dagen na de neerlegging moet het uittreksel van de orpichtingsakte eveneens bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Volgestort kapitaal is het kapitaal dat de aandeelhouders effectief op de rekening van de bvba storten of de waarde van de goederen die ze werkelijk inbrengen. De inschrijving in de Kruispuntbank via de Griffie van de rechtbank van koophandel. Ten slotte zijn er nog de kosten voor publikatie in het Belgisch Staatsblad.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu