De vennootschap kan failliet gaan; de zaakvoerder niet.Een bestuurder kan tevens werknemer in de vennootschap zijn indien er dualiteit van functies en een gezagsverhouding is. Op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de onderneming haar zetel heeft, wordt een dossier geopend. Indien de wijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap dan moeten bijkomende voorwaarden in acht worden genomen nl. De statuten bepalen verder de wijze waarop de algemene vergadering beraadslaagt. Deze worden best nauwkeurig en voldoende ruim omschreven aangezien de vennootschap geen handelingen buiten haar doel mag stellen.

In een bvba met verscheidene vennoten mag een vennoot zijn aandeel niet zomaar aan iemand anders overdragen of uit de vennootschap stappen. De notaris bewaart het financieel plan en de oprichtingsakte. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien ze buiten het doel van de vennootschap vallen.

Zij mag echter geen essentiŽle elementen van de vennootschap wijzigen. Erfgenamen en legatarissen die niet als vennoot worden toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. De vennootschapwet bevat bepalingen over de besteding van de winst. De personen die bij de oprichtingsakte verschijnen om een inbreng te doen in ruil voor aandelen worden beschouwd als oprichters. Hij is ook zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden gehouden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een onrechtmatig verkregen voordeel ten koste van de vennootschap. Een uittreksel van de oprichtingsakte dient te worden bekendgemaakt. De statuten van een vennootschap bevatten bepalingen over de uitsluiting en uittreding van vennoten. De vennootschap kan ontbonden worden omwille van diverse redenen. Uitkeringen dividenden of tantiŤmes in strijd met de gestelde voorwaarden moeten terugbetaald worden indien het bewijs wordt geleverd dat de begunstigden wisten of konden weten dat de uitkering strijdig was met de voorschriften.

De controle en het verslag van de revisor voor het inbrengen in natura zullen moeten worden vergoed in funktie van de omvang en moeilijkheidsgraad ervan. De aandelen zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar. NotariŽle akte nodig voor de oprichting van een NV. De meeste gegevens moeten eveneens bekend gemaakt worden bij uittreksel. De algemene vergadering kan de statuten wijzigen, tenzij anders is bepaald.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu