De vastgestelde intrestvoet voor elk individueel leningscontract blijft ongewijzigd gedurende de hele leningsduur.Contract Onderhandse Lening Bkr lening; bkr hypotheek; schuldsanering; protest tegen bkr . Voor het berekenen van de intresten zullen de terugbetalingen beschouwd worden als gedaan zijnde op het einde van het jaar. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Het rapport dient een origineel taxatierapport te zijn, geen kopie. De begunstigden die reeds een bijkomende provincielening bekwamen voor het aankopen, bouwen of vernieuwen van een ander onroerend goed komen niet in aanmerking voor een nieuwe lening. De deputatie zal naar billijkheid beslissen over al de gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren.

De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. Veel mensen doen het, maar niet iedereen weet wat de mogelijkheden zijn. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. Wanneer de schuldvordering met toepassing van artikel 6 terugvorderbaar wordt, zijn de leners ertoe gehouden de kosten van tenuitvoering te betalen. De taxateur dient een handtekening te plaatsen bij de taxatiewaarden. In geval van verhuur of indien de aanvrager het goed niet langer bewoont kan de deputatie toestaan dat de vervroegde terugbetaling gebeurt door verhoogde maandelijkse betalingen. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden.

Op 31 december van elk jaar zal het debet verhoogd worden met de voor het verlopen jaar verschuldigde intresten, de rekening zal worden vastgesteld en afgesloten en het saldo opnieuw worden overgedragen. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. Indien u ouder bent dan 55, dient u tevens een kopie van de meest recente pensioenopgaaf aan te leveren.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu