De statuten van een vennootschap bevatten bepalingen over de uitsluiting en uittreding van vennoten.Vennootschap Oprichten Elk aandeel heeft normaal recht op eenzelfde deel van de liquidatiesaldo. Het maatschappelijk kapitaal moet echter wel bij de oprichting ten minste 18. Hij zal dus een opzeggingstermijn dienen te respecteren. De oprichting van een bvba kan enige tijd in beslag nemen. Deze kan in maandelijkse schijven uitbetaald worden. Indien geen regeling is voorzien, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

Om gegronde redenen en volgens een welbepaalde procedure kunnen vennoten eisen dat een vennoot zijn aandelen overdraagt. Meestal is er één zaakvoerder; soms zijn er echter meer. In een bvba kunnen ook certificaten en obligaties uitgegeven worden. In vele gevallen zal het gaan om een onderwerping in bijberoep waarbij er vrijstelling van bijdragen zal worden verleend. Indien foutieve daden schade aan een ander veroorzaken en er een oorzakelijk verband bestaat, dan dient hij deze schade te vergoeden. Oprichters zijn de personen die bij de oprichtingsakte verschijnen.

De statuten kunnen de bevoegdheden echter ook beperken. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van 6. De algemene vergadering zal de wijze van vereffening bepalen en benoemt de vereffenaars. Door verlies kan het netto-actief minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal bedragen. De vennoten kunnen hun aandelen niet vrij overdragen aan buitenstaanders, tenzij in gevallen voorzien in de wet. Voorwaarde is dat deze beperking van toepassing is op iedere aandeelhouder. Op de opstelling van de oprichtingsakte door de notaris wordt een zegelrecht geheven per blad.

Deze laatste bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Beide verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Aandelen zijn aan toonder en in principe vrij overdraagbaar. Raadpleeg in ieder geval een notaris voor deze formaliteiten. De zaakvoerders stelt eveneens een jaarverslag op.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu