De regeling terzake (§19 en 20, AO) komt overeen met die bij een faillissement.Faillissement Veiling Belgie Wanneer de voorwaarden voor faillietverklaring of voor een dreigende insolventie vervuld zijn, kan de debiteur een aanvraag indienen om in plaats van het faillissement de akkoordprocedure in te leiden §1, AO. Door de indiening van een vordering in het kader van de akkoordprocedure wordt de verjaring hiervan gestuit §9, AO. Boedelvorderingen moeten niet in het kader van het faillissement worden ingediend.

Na het faillissement verrichte rechtshandelingen van de gefailleerde die betrekking hebben op de failliete boedel, hebben geen gevolgen voor de crediteuren §3, lid 1, KO. Wanneer de curator weigert de te betalen boedelvorderingen te voldoen, kan de crediteur zijn aanspraken langs in rechte geldend maken. De regeling terzake §19 en 20, AO komt overeen met die bij een faillissement.

Een 17de eeuwse gegraveerde plattegrond van Antwerpen. Indien nadien de rechtbank het dwangakkoord bevestigt, wordt de gefailleerde het deel van de schulden aan de crediteuren, dat het vastgestelde percentage overschrijdt, kwijtgescholden §156, KO. Boedelvorderingen zijn aanspraken op de failliete boedel waaraan van tevoren, d.

De ingebrekestelling herneemt de tekst van het voorgaande lid. De beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu