De rechtbank moet het faillissement niet meteen uitspreken.Faillissement Wet De rechtbank moet het faillissement niet meteen uitspreken. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Zolang de procedure van het gerechtelijk akkoord loopt, is er geen sprake van vereffening. De regeling voor schuldsanering lijkt op de procedure die gevolgd wordt bij een faillissement of bij surseance van betaling.

In de tweede plaats kan een cb volgens het wetsvoorstel nog slechts worden aangegaan voor een periode van maximaal 1 jaar. De voorgestelde wijzigingen komen in het kort op het volgende neer. Wellicht dat dit nog tot een aanpassing van de wet leidt. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. De Wsnp is alleen geldig voor natuurlijke personen. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf.

Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. Deze personen kunnen een onderneming hebben in de vorm van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma v. De sluiting van het faillissement maakt een einde aan de opdracht van de curators, behalve wat de uitvoering van de sluiting betreft, en houdt een algemene kwijting in. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen. Het gerechtelijk akkoord zorgt ervoor dat een onderneming in moeilijkheden tijdelijk wordt beschermd en zodoende een faillissement kan afwenden. De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1. De opschorting van tenuitvoerlegging vervalt, zodat de schuldeisers de volle uitoefening van hun rechten herwinnen, indien de interesten en lasten van de schuldvorderingen die sinds de toekenning van het akkoord lopen, niet worden betaald. Inderdaad, dan is de rechterlijke macht nog steeds belast. Met name de omschrijving van het functionele bereik van het cb zal op problemen kunnen stuiten.

Overigens is in de vakliteratuur tegen dit gevolg reeds krachtig stelling genomen. De chirografaire schuldeisers en de algemeen bevoorrechte schuldeisers moeten de bijzonder bevoorrechte, de hypothecaire en de pandhoudende schuldeisers laten voorgaan bij de verdeling van het actief van de failliete boedel. Voor de separatisten geldt het principe dat alle middelen van tenuitvoer-legging strekkende tot betaling van bevoorrechte schuldvorderingen in beginsel geschorst worden art. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. Ook de door werknemer gewenste werktijden zal werkgever dienen te respecteren, tenzij de werkgever een dusdanig belang heeft dat de wens van werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

In deze drie jaar moet de schuldenaar wel zijn uiterste best doen om zoveel mogelijk geld te reserveren om zijn schuldeisers te betalen. De schulden van de onderneming worden dan opgenomen in de regeling. Zij kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de handelaar of het openbaar ministerie de kans te geven een gerechtelijk akkoord aan te vragen art. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu