De curator maakt een lijst van uw bezittingen en schulden.De curator maakt een lijst van uw bezittingen en schulden. Het bewijs moet bovendien rechtmatig verkregen zijn. Het salaris inclusief verschotten zal in de regel niet vastgesteld worden op een bedrag hoger dan het beschikbaar actief.

De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Een faillissement kan enkele maanden duren maar soms sleept de zaak jarenlang. Indien het faillissement onterecht is aangevraagd, dan zal de aanvrager van het faillissement door de rechtbank worden veroordeeld om deze kosten te betalen.

Is verplicht voor iedereen die een bedrijf uitoefent. Wanneer de rechtbank het faillissement vernietigt is de nachtmerrie voorbij. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers. Er wordt landelijk een modelverslag ingevoerd, waarvan de hoofdstukken corresponderen met de hiervoor onder 1. Als u failliet wordt verklaard heeft dat tot gevolg dat al uw bezittingen en geldvorderingen in beslag worden genomen. Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Crediteuren die geen zekerheden en geen bijzondere voorrang hebben. Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Als u uw schulden niet betaalt, kunt u failliet worden verklaard.

De onschendbaarheid van het briefgeheim is een grondrecht. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf. Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. Die mogelijkheid ontstaat als er voldoende geld is om de schuldeisers een redelijk aanbod te doen. Het faillissement wordt geacht nooit te hebben bestaan. De verplichting om in een proces het bewijs te leveren.

De gezamenlijke advocaten en hun orde van een arrondissement. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. Daarbij dient hij toe te zien op de belangen van de schuldeisers. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen. Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu