De ambtenaren bevoegd voor deze materie krijgen de bevoegdheid om de Staat voor de hoven en rechtbanken te verdedigen.Wettelijke Schuldkwijtschelding Bank De ambtenaren bevoegd voor deze materie krijgen de bevoegdheid om de Staat voor de hoven en rechtbanken te verdedigen. Ook de internationale gemeenschap wijst op onze disfuncties. Indien er geen duidelijke wettelijke machtiging is, zal dit leiden tot een procedure voor de Raad van State. Het fonds druist in tegen alle regels van goed bestuur, zuinigheid, doelmatigheid en tegen de federale staatsstructuur. Het voorliggende ontwerp biedt de mogelijkheid om een bijkomende bijdrage te vragen.

De minister meldt tevens dat voorliggend wetsontwerp een gunstig advies van de inspecteur van Financiën heeft gekregen. Mijn fractie heeft een voorstel van bijzondere wet ingediend. De regering Verhofstadt is halverwege deze legislatuur. Le projet contient ainsi, par exemple, des dispositions qui modifient la toute récente loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, alors que cette loi n'est pas encore entrée en vigueur. Deze termijn moet nog in een koninklijk besluit worden vastgelegd. Vandaar dat wij diverse amendementen hebben ingediend om de artikelen 124, 133, 135, 136,137 en 138 te schrappen. We wijzen erop dat de laattijdigheid niet te wijten is aan het Parlement, maar aan de regering die de ontwerpen ter omzetting voortdurend te laat in het Parlement indient. Tevens merkt ze op dat de minister van Consumentenzaken, die de initiatiefneemster van het ontwerp is, tevens minister van Begroting is, wat haar in zekere zin rechter in eigen zaak maakt.

Ik kom nu bij de artikelen met betrekking tot de BTW-maatregelen ter bestrijding van misbruik. Het voorgestelde amendement kiest voor de tweede oplossing en de Koning machtigen om de bijdrage te innen. Ik roep iedereen op om na te denken over hoe we de wetgeving in ons land kunnen verbeteren. De amenderingen in de Kamer bij het oorspronkelijke wetsontwerp hebben ten minste het voordeel dat een en ander wordt verduidelijkt. Keer op keer vragen wij hier aandacht voor, maar jammer genoeg telkens tevergeefs. Minister De Gucht pleitte herhaaldelijk voor goed bestuur. De campagne heeft een aantal concrete resultaten geboekt. Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag. De minister herinnert er ten slotte aan dat er omstandig overleg heeft plaats gehad met de betrokken sectoren en dat bijgevolg de hoorzittingen tijdens de parlementaire voorbereiding in de Kamer niet nodig bleken.

Aan het einde van die looptijd komt er een einde aan de overeenkomst, behalve voor kredietopeningen, die voor onbepaalde duur kunnen toegekend worden. Dat is geen goed bestuur, maar wel kenmerkend voor de huidige regering. In geval van volledige terugbetaling wordt deze vergoeding beperkt tot maximum twee of drie maanden van de totale kosten van het krediet, naargelang het kredietbedrag al dan niet lager is dan 7. De heer Mahoux merkt op dat het erom gaat te weten wie wordt gemachtigd om die bijdrage te innen. Een andere onbekende in de regeerverklaring zijn de gemeenten. Zelfs indien niettemin een machtiging aan de Koning nodig blijkt, herinnert spreekster eraan dat de Grondwet een algemene machtiging aan de Koning verleent voor de uitvoering van de wetten. Dat is gebleken na de ontnuchterende VN-top van september jongstleden. Wij pleiten al jaren voor een verhoging van de kinderbijslagen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu