Boelwerf over de verkoop en sanering van de gronden.Verkoop Curator De Registratiekamer kon dit billijken, in weerwil van protesten van de curator. Wie er dan misbruik maakte, zei Rullmann niet, wellicht bewaart ze dit tot een vonnis. Boelwerf over de verkoop en sanering van de gronden. Dus zelfs als dit wel zou zijn gebeurd, zou Broadcast Press de adressen niet zomaar mogen gebruiken gezien de gedane belofte. Wat onroerende zaken betreft kan de netto-opbrengst bij onderhandse verkoop hoger zijn dan bij verkoop in het openbaar, reden voor hypotheekhouders en boedel om een veiling te mijden. Sprey erkende dat het doel van de zaak ook in belangrijke mate economisch van aard is. Bij een eventuele toewijzing van de eis zullen curatoren in de toekomst bestanden niet of nagenoeg niet kunnen verkopen, wellicht louter aan het bedrijf zelf dat een doorstart maakt. Als curator treedt de advocaat op als een vertrouwenspersoon van het gerecht.

Het bestaan van een verplichting voor het bureau op basis van de faillissementswet om het bestand aan de curator over te dragen, is niet ter beoordeling van het CBP. Hij is het immers die het faillissement in het belang van alle schuldeisers beheert en afwikkelt. De curator heeft dus een belang, namens de crediteuren van het failliete bedrijf. Het is noodzakelijk dat er een heldere uitspraak komt over het al dan niet nakomen van opt-in beloftes bij overdracht van bestanden, niet enkel bij faillissement zoals in dit geval, maar ook bij overnames. Zodra het meerdere onroerende zaken betreft wordt ter bepaling van het percentage de waarde van het totaal genomen, tenzij het duidelijk afzonderlijke en gescheiden bewerkelijke transacties betreft. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Ook hier zijn duidelijke afspraken vooraf wezenlijk. Er wordt landelijk een modelverslag ingevoerd, waarvan de hoofdstukken corresponderen met de hiervoor onder 1.

Van Dusseldorp vindt dat de verwerking in strijd is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Nu Monique van Dusseldorp opnieuw begint, heeft haar directe concurrent op onrechtmatige wijze een voorsprong verkregen. Indien de eis wordt toegewezen kan Informa pogen de schade te verhalen. Dus eist Van Dusseldorp dat Broadcast Press en Informa de betreffende bestanden binnen drie dagen vernietigt en dus nooit meer zal gebruiken. Volgens Van Dusseldorp kan dat niet kloppen, want de activiteiten van het bedrijf zijn gestaakt.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu