Bij een gewone meerderheid wordt alleen rekening gehouden met het aantal leden dat aanwezig is.Gewone Meerderheid In geval van ontbinding benoemt de ledenvergadering een of meer vereffenaars, die belast worden met de vereffening van het vermogen van de vereniging overeenkomstig artikel 2, vierde lid. Luc Van Outryve voorzitter, Keizer Leopoldlaan 3 N, 9000 Gent. Raad genoemde gevallen procedurebesluiten vaststellen. Zij worden gemachtigd de schulden te voldoen en de activa te beheren. De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing wanneer de vereniging om een andere reden wordt ontbonden of haar rechtsbevoegdheid verliest. Deze benoeming geldt voor een periode van twee jaar. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Paul Vercruysse secretaris, Lage Kaart 17, 2930 Brasschaat. De voorstellen worden bij handopsteking goedgekeurd of verworpen. De algemene vergadering kan een vervangend bestuurslid benoemen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu