Bij een faillissement kan de Belastingdienst redelijkerwijs aannemen dat u de crediteuren (voor een deel) niet zult betalen.Faillissement Particulier Bij een faillissement kan de Belastingdienst redelijkerwijs aannemen dat u de crediteuren voor een deel niet zult betalen. CdWDesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CdWDesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Opdrachtgever vrijwaart CdWDesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Een samengestelde prijsopgave verplicht CdWDesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door CdWDesign geleden schade. CdWDesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reclamering schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. Wijzigingen in de tarieven worden door CdWDesign minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. CdWDesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten. Alle offertes en prijsopgave door CdWDesign zijn geheel vrijblijvend.

In genoemde gevallen behoudt CdWDesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Offertes en prijsopgave door CdWDesign blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door CdWDesign. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CdWDesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever dient CdWDesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CdWDesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. CdWDesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door een ieder in acht wordt genomen. Wanneer CdWDesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu