Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen.Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers. Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank.

Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. Het faillissement wordt vaak gezien als eindstation.

De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen. Een soortgelijke oplossing als in een faillissement. Vaak kunnen niet alle werknemers worden overgenomen. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf.

De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard.

Die moet samen met de schuldenaar de zaken regelen. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet. De schuldenaar wordt daarvoor opgeroepen; hij mag zich verweren. Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen. Er is geen geld meer en er is geen regeling met de schuldeisers meer mogelijk. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu