Bij de meervoudige kamer voor misdrijven zijn er drie rechters.Rechter Commissaris De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1. De officier kan daartoe besluiten als er bijvoorbeeld onvoldoende bewijs is. De officier van justitie kan besluiten dat u toch moet komen. Heel direct; daar waar het gaat om het toetsen van de toepassing van dwangmiddelen. Iedere getuige, deskundige of verdachte onderteekent zijne verklaring, nadat die hem is voorgelezen of door hem is gelezen, en hij verklaard heeft daarbij te volharden. Wanneer een verdachte is aangehouden door de politie, mag de politie hem zes uur vasthouden voor verhoor.

Probeert u zich zo min mogelijk aan te trekken van de formele gang van zaken. Het kan gebeuren dat u na het afleggen van uw verklaring niets meer hoort. Ook verklaringen van mensen die iets gezien of gehoord hebben, zijn waardevol. Horecawet en de Vreemdelingenwet belast met het toezicht op de naleving van die wetten.

Dan komt de officier van justitie als laatste aan het woord. De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven. Wanneer u moet getuigen, kunt u iemand naar de rechtszitting meenemen. De politie zal u de verdere gang van zaken uitleggen.

De wet kent geen nadere precisering van de taken van de politie. Het voorstel bevat ook onderdelen die niet een codificatie zijn van de bestaande praktijk. Als het Gerechtshof u wil horen wordt u opnieuw als getuige gedagvaard. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. Nadat u bent gehoord, mag u de rechtszitting verder volgen. In de laatste drie brochures leest u meer over de gang van zaken bij een strafproces. Ook kan u worden gevraagd om naar video-beelden te kijken.

Inbewaringstellen betekent het in voorlopige hechtenis nemen van een verdachte voor een zekere tijd tot maximaal 14 dagen. Als de officier van justitie klaar is, begint de advocaat met het pleidooi. Over de volgende onderwerpen zijn aparte brochures verkrijgbaar. Verder is er een griffier bij; die schrijft op wat er wordt gezegd. Het gezag over de politie wordt niet alleen door de officier van justitie gedragen. Een verdachte kan maximaal zes uur voor verhoor worden vastgehouden. Een oproep krijgt u door middel van een dagvaarding, dit is een aangetekende brief. Van de verklaring kunt u meestal een kopie krijgen. Dit geeft al aan dat het om een zware verdenking gaat.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu