Als de Wet Boeten ingaat, komt daar nog een strafkorting bovenop.Schulden Wet In geval van veroordeling wordt de bijzondere verbeurdverklaring bedoeld in artikel 42, 3, van het Strafwetboek steeds uitgesproken. Elke minnelijke invordering van een schuld dient te starten met een schriftelijke ingebrekestelling gericht aan de consument. Wettelijke schuldsanering geldt alleen voor natuurlijke personen. Het maandelijkse zakt nu al tweehonderd gulden onder het sociaal minimum. Maar deze Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, waaraan al tien jaar wordt gewerkt, is stil komen te liggen in de Eerste Kamer. In geval van toepassing van artikel 12, wordt het in 1 bedoeld proces-verbaal pas toegezonden aan de procureur des Konings, wanneer aan de waarschuwing geen gevolg is gegeven.

Kennelijk heeft hij het artikel van zijn partijgenoot Simons, oud staatssecretaris en nu wethouder van sociale zaken in Rotterdam, in het novembernummer van Sociaal Bestek nog niet gelezen. Een bewindvoerder controleert of u zich aan de regels houdt. In de wsnp of schuldregeling krijgen schuldeisers met een wettelijke preferentie een twee keer zo hoge uitkering als de niet preferente schuldeisers. De Koning kan deze lijst aanvullen, wijzigen of aanpassen, op voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu