Alles over geld, leningen, hypotheken en verzekeringen.Sociale Verzekeringen Belgie-nederland Alles over geld, leningen, hypotheken en verzekeringen. Die regeling geeft over het algemeen voldoening, afgezien van de zogenaamde grensconflicten in stedelijke agglomeraties. De minister antwoordt dat het om de Staatssubsidie gaat voor de sociale zekerheid van de zelfstandigen, die tot nog toe steeds bij wet werd geregeld.

Men zou het bedrag van uitkeringen kunnen verlagen of de persoonlijke sociale bijdragen voor de laagste lonen kunnen verminderen. De minister kant zich tegen een vermindering van de reeds lage uitkeringen. Wat het faillissement betreft, voorziet het wetsontwerp in een aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek om te vermijden dat de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering ≠ 25 000 of 30 000 frank ≠ vatbaar zouden zijn voor beslag. De Planningscommissie kan dit nu reeds doen voor de geneesheren en de tandartsen. Logisch is dat er voor de sociale partners een taak is weggelegd omdat men niet tegelijktertijd meer flexibiliteit kan eisen en anderzijds niet in de mogelijkheid voorziet om de kinderopvang te organiseren. Bovendien is het niet aangewezen dat middelen die geÔnd zijn ter financiering van de gezinsbijslag worden aangewend om kinderopvang te financieren, een bevoegdheid die thuishoort bij de gemeenschappen. De sociale zekerheid wordt vandaag beheerd volgens het principe van het globaal beheer, wat betekent dat de takken de middelen toebedeeld krijgen volgens hun behoeften.

Artikel 264 heeft alleen betrekking op de medische dienst van het ministerie van Sociale Voorzorg, die nu reeds statueert op basis van het medisch dossier van de huisarts. Ingeval van bedrieglijk opzet of valse verklaringen is de verjaringstermijn voor de terugvordering vijf jaar. De minister repliceert dat deze artikelen betrekking hebben op de grensarbeiders die doorgaans zeer goed zijn ingelicht. De minister heeft het demagogisch ideeŽngoed van een aantal kamerleden overgenomen.

Of die doelstelling word gerealiseerd, hangt af van een aantal omstandigheden waarop de betrokkenen geen vat hebben. Maar men vraagt zich af wie klacht zou kunnen indienen. Naast louter technische aanpassingen bevat dit hoofdstuk ook een aantal nieuwe bepalingen aangaande diverse aangelegenheden. Het is niet de bedoeling om, bijvoorbeeld voor 10 000 frank, de hele procedure op te starten. De tekst voorziet eveneens de mogelijkheid voor de Koning om de remgelden van diverse medische verstrekkingen te verminderen of af te schaffen voor terminale patiŽnten. Het is voor het laatst dat een dergelijke bepaling nog in de programmawet voorkomt. Professor Libert wijst er onder andere op dat in een gemeenschappelijke kamer, een ziekenhuisbed de instelling meer kost dan het opbrengt, zowel in de sector verpleegdagen als in de sector honoraria.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu