Schuldentraject

Schulden
De meeste mensen die via justitie een schuldtraject hebben gevolgd, zijn aan het einde van de rit schuldenvrij. Het ministerie van Justitie heeft recent bekend gemaakt dat tussen de 60% en 70% van de deelnemers de wettelijke regeling succesvol afrondt. Alleen schuldenaren die aan de eisen voldoen, komen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in aanmerking. Het traject is lang en moeizaam. De deelnemers leven ongeveer drie jaar op bijstandniveau en staan al die tijd onder controle van een bewindvoerder.

Het aanvragen van wettelijke schuldsanering

Ondernemers die worstelen met een hopeloze schuldenlast, moeten eerst proberen zelf een 'minnelijke regeling' met de schuldeisers te treffen. De Gemeentelijke Kredietbank kan daarbij hulp bieden. Pas als dat niet lukt, kan er bij de rechtbank een beroep worden gedaan op de 'Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen'.
Een natuurlijk persoon kan de rechtbank verzoeken om een schuldsaneringsregeling:

als hij voorziet dat hij niet kan doorgaan met de betaling van zijn schulden
als hij is opgehouden met betalen (dus bijna failliet is)
Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de rechtbank. De woonplaats van de schuldenaar bepaalt welke rechtbank bevoegd is. De schuldenaar hoeft geen griffierechten te betalen. Het verzoekschrift kan worden ingediend zonder hulp van een advocaat of procureur.

De levenspartner van de schuldenaar moet toestemming geven voor het indienen van een verzoek tot schuldsanering. Deze toestemming is niet nodig als er tussen de levenspartners geen enkele gemeenschap bestaat.

Het verzoekschrift moet een compleet beeld geven van de financiële situatie (bezittingen, schulden, inkomsten, vaste lasten etc.) Ook moet de schuldenaar een verklaring overleggen, bijvoorbeeld van een kredietbank, waarin wordt aangegeven waarom een buitengerechtelijke sanering niet mogelijk is en wat de aflossingscapaciteit is.

In de benodigde ´gemeentelijke schuldsaneringsverklaring´ staat de situatie van de schuldenaar beschreven en wordt toegelicht waarom er geen andere oplossing van de schulden mogelijk is.

Omzetten van een faillissement of surseance in een schuldsaneringsregeling
Als één of meer schuldeisers bij de rechtbank het faillissement van de schuldenaar hebben aangevraagd, krijgt de schuldenaar veertien dagen de tijd om een schuldsaneringsverzoek in te dienen.

Als de schuldenaar zelf zijn faillissement bij de rechtbank heeft verzocht, kan hij later alsnog verzoeken dit om te zetten in een schuldsanering.

Ook surseances kunnen binnen korte tijd na het verlenen van de surseance omgezet worden in een schuldsanering.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu