Aantekeningen betreffende de familie De Solemne, z.Onderhandse Lening Familie Notarieel afschrift van een onderhandse akte van kwitantie van H. Briefwisseling tussen Lucien en het Ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende het tijdens de oorlog verlaten van zijn standplaats te Boekarest, 1946 en 1948. Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht. De aandelenhouders worden beschouwd als de eigenaren van de NV. Brieven ingekomen bij Elisabeth van familieleden, 1805 en 1847. Wij adviseren u hier zonder voorafgaand overleg met een deskundige, bijvoorbeeld een notaris, geen gebruik van te maken. Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande brieven van Lucien betreffende Zweedse voorvaders van de familie van Hoorn. Stukken betreffende de overdracht van het archief van de familie Van Hoorn aan de Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam. Produceren in economische zin 66 een goed beter geschikt maken voor de bevrediging van behoeften.

Bij het archief van de familie Van Hoorn werd ook het archief van de administrateuren van het legaat J. Stukken betreffende de benoeming en de werkzaamheden van Quijrijn als ambachtsheer van Leimuiden en Vriezekoop, 6 charters, 1 band, 1 deel, 3 katernen en1741-1784. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Stukken betreffende de toekenning van het Officierskruis der Orde van de Heilige Schat van Japan en het Ridderkruis derOrde van de Zwarte Ster van Frankrijk, 1918 en 1923. Deze zijn op volgorde van het moment waarop zij geparenteerd raken met de familie Van Hoorn. Banjaert, Beth, Ruysch, Schild alias Van Hoorn, Huijdecoper. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed.

Onderhandse akte van verhuur door Pieter Jan van der Lijn voor een stuk land in Velsen. Stukken betreffende de aankoop door Lucien van een stuk land genaamd 'Twee mad Bagijnekamp', E 101 te Velsen, 1881. Een gedeelte van het archief van de vereniging is door de familie Van Hoorn bewaard. Gedicht op de verkiezing van Quirijn tot burgemeester der stad Amsterdam, 1782.

Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen. Verschillende personen brengen kapitaal en arbeid in. Genealogische aantekeningen over verschillende personen betreffende hun afstamming van de familie Van Hove van Zijll, 1848 en z. Verordening van de burgemeester en de raad van Groningen dat uitgezonderd Hinderick van Estel c. In de 18de eeuw was de familie in de stad ingeburgerd; de heren huwden de dochters van vooraanstaande families en men werd lid van het stadsbestuur; een enkeling mengde zich in de nationale politiek. Arbeidsproduktiviteit 66 de in geld gemeten hoeveelheid goederen of diensten die per werknemer per tijdseenheid wordt geproduceerd. Ingekomen brieven bij Willem betreffende de genealogie van de familie Van Hoorn, 1896 en 1901. Kinderen betalen de lening al dan niet terug met de opbrengsten uit het fonds.

Aantekeningen betreffende de familie De Solemne, z. Beurzen worden meestal gesticht door handelaren in een bepaalde branche onder toezicht van de overheid. Anders dan bij veel familiearchieven spelen de meer persoonlijke stukken als brieven en pennevruchten in dit archief een minder prominente rol. Circulaires, ingekomen bij Anna, betreffende de onjuiste tenaamstelling van de percelen in de Westbroekerpolder te Velsen. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Van Oldenbarneveld, z. Op dat gebied verkopen ze iets namens een bepaalde opdrachtgever committent.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu