Schuldentraject

Schulden
De meeste mensen die via justitie een schuldtraject hebben gevolgd, zijn aan het einde van de rit schuldenvrij. Het ministerie van Justitie heeft recent bekend gemaakt dat tussen de 60% en 70% van de deelnemers de wettelijke regeling succesvol afrondt. Alleen schuldenaren die aan de eisen voldoen, komen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in aanmerking. Het traject is lang en moeizaam. De deelnemers leven ongeveer drie jaar op bijstandniveau en staan al die tijd onder controle van een bewindvoerder.

Mogelijkheden voor schuldsanering

Om te voorkomen dat privé-personen hun hele leven blijven zitten met schulden, kan er een beroep worden gedaan op een wettelijke schuldsanering.

Als de rechtbank het verzoek tot wettelijke schuldsanering inwilligt, kan de privé-persoon of ondernemer na een saneringsperiode van drie jaar met een schone lei opnieuw beginnen.

Als de schuldenaar niet om schuldsanering heeft verzocht en er wel een aanvraag tot zijn faillissement in behandeling is, dan zal de rechtbank uitdrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om alsnog een verzoek tot schuldsanering in te dienen.

Uiteindelijk kan het leiden tot een faillissement

Schulden zijn geldbedragen die u op een afgesproken moment dient terug te betalen. Bijvoorbeeld: u hebt tien euro geleend van een collega voor het kopen van een buskaart. U sprak af het bedrag de volgende dag terug te geven. Meestal hoeft de persoon van wie u het tientje hebt geleend, alleen maar dat tientje terug, hij verlangt geen rente.

Pas als u een langere periode geld van iemand leent, wordt vaak een vergoeding verlangd. Die vergoeding wordt vrijwel altijd in de vorm van rente gevraagd, bijvoorbeeld: 1,5% rente per maand. Leent u van iemand 100 euro, dan betaalt u na een maand € 101,50 terug. Schulden zijn er in verschillende soorten. De bekendste soort is de lening, met als kenmerk een duidelijke afspraak over de wijze van terugbetaling en de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld. Andere schuldsoorten zijn: vorderingen van derden op u als gevolg van leveringen van diensten of goederen, vorderingen als gevolg van door u veroorzaakte schade aan eigendommen van derden, gokschulden, etc.

Op het moment dat een schuld niet op het afgesproken tijdstip wordt terugbetaald of de afgesproken vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld niet tijdig wordt betaald, zal de schuldeiser de schuldenaar op straffe van maatregelen verzoeken aan zijn verplichtingen te voldoen. Deze maatregelen zijn vaak in de overeenkomst bij het aangaan van de schuld bekend gemaakt of opgenomen in de verkoop- of leningvoorwaarden. In eerste instantie zal een schuldeiser extra rente in rekening brengen (boeterente) wegens te late betaling, soms in combinatie met een kostenbedrag ter dekking van de incassokosten. Naarmate de schuldenaar langer verzuimd zijn verplichtingen na te komen, worden de incassomaatregelen zwaarder: de schuldenaar kan een incassobureau of deurwaarder inschakelen om de vordering geďnd te krijgen. Ook dat brengt extra kosten met zich mee, die contractueel en wettelijk kunnen worden verhaald op de schuldenaar. Uiteindelijk kan de insolventie leiden tot het faillissement van de schuldenaar.

Van problematische schulden is sprake als een schuldenaar structureel niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In dat geval kan een schuldsanering of schuldbemiddeling worden uitgevoerd door een schuldhulpverlener. In Nederland kan een schuldsanering op twee manieren tot stand worden gebracht: via de minnelijke weg of via een vonnis van de kantonrechter.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu